Zagadnienia prawne

Polski Związek Działkowców -strona główna

W  związku z wątpliwościami niektórych działkowiczów odnośnie płatności za wywóz śmieci przytaczam wyjaśnienie Biura Prawnego KR PZD

"Czy może zostać wypowiedziana umowa dzierżawy działkowej z powodu braku uiszczenia opłaty za śmieci ?
Zgodnie z art.36 ust. 3 ustawy o ROD, zarząd ROD może wypowiedzieć działkowcowi umowę dzierżawy działkowej, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, w następujących przypadkach tj. jeżeli działkowiec:
1) pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek lub
2) jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub
3) oddał działkę lub jej część osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego użytkowania.
  Opłata za wywóz śmieci z terenu ogólnego ROD, stanowi część opłaty ogrodowej, o której mowa w art. 33 ust.2 pkt 5 ustawy o ROD, a opłata za wywóz śmieci z działek należy do opłat związanych z utrzymaniem działki. Każdy działkowiec zobowiązany jest do uiszczenia ww. opłat, w tym opłaty ogrodowej, na zasadach określonych w Statucie PZD, a w szczególności w uchwałach WZ/KD podejmowanych w tej sprawie.
  W świetle art. 36 ust. 3 pkt 2 ustawy o ROD, zaleganie z opłatami ogrodowymi i związanymi z utrzymaniem działki, w tym za wywóz śmieci stanowi podstawę wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej i tym samym "odebrania działki" - jeżeli działkowiec będzie w zwłoce z ich zapłatą wynoszącą co najmniej 6 miesięcy i pomimo uprzedzenia go na piśmie przez zarząd ROD o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności nie uiści przedmiotowych opłat. 
  Analogiczne postanowienia zawiera & 85 Statutu PZD."
                       radca prawny Monika Pilzak