Przyroda

link do ciekawej strony o ogrodach

https://www.c-and-a.com/pl/pl/shop/ogrodek-przydomowy

Wycinka drzew ozdobnych

Zgodnie z regulaminem ROD na dziatkach mogą rosnąć drzewa ozdobne (zarówno iglaste, jak i liściaste), jeśli spełnione zostały wszystkie warunki dotyczące usytuowania nasadzeń względem granic dziatki, a rośliny należą do gatunków i form słabo rosnących. Działkowiec sadząc na działce drzewa ozdobne zobowiązany jest do dbania, by zanadto się nie rozrosty, a zwłaszcza by ich wysokość nie przekroczyła dopuszczalnych norm. Warto przypomnieć, że w wysokość sadzonych na działce drzew ozdobnych nie może przekroczyć:

1) 2 metrów — gdy sadzimy drzewo w odległości 1 metra od granicy działki;

2) 3 metrów — kiedy sadzimy je w odległości 2 metrów od granicy działki.

Powstaje zatem pytanie co robić w przypadku, gdy zasadzone drzewo rozrosło się na tyle, ze zabiegi kosmetyczne oraz przycinanie są niewystarczające i konieczna jest wycinka całego drzewa?

Usuwanie drzew z działek i terenów ROD regulują przepisy ustawy o ochronie przyrody, które stanowią o obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzewa od właściwego organu gminy.

Uzyskanie zezwolenia nie jest potrzebne, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm, które zamierzamy wyciąć nie przekracza:

1) 80 cm — w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;

2) 65 cm — w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego;

3) 50 cm — w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Wobec powyższego, gdy normy te zostaną przekroczone, działkowiec lub zarząd ROD zainteresowany wycinką drzewa musi złożyć wniosek do właściwej miejscowo gminy o wydanie zezwolenia na wycinkę. Po jego otrzymaniu właściwy organ (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) przeprowadza oględziny, a następnie wydaje zezwolenie na dokonanie wycinki drzewa, określając w jego treści m.in. termin usunięcia. Organ może odmówić wydania zezwolenia, gdy stwierdzi, ze istnieją ku temu prawnie przewidziane przesłanki, które zostały szczegółowo uregulowane na gruncie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

Marcin Juszael